B"H Sunday, 7 Iyar 5778 | April 22 2018
Shturem.org Taking The World By Storm
CIS
USA
Photograph: Dovid Kotlar
The Kosel: Orah V'Simcha V'Sasson V'Yekar
Shturem
16 Adar 5777