B"H Sunday, 1 Tammuz 5777 | June 25 2017
Shturem.org Taking The World By Storm
CIS
USA
Photograph: Nitai Abel/Shturem
Megillah Readings in Kfar Chabad
Shturem
14 Adar 5777