B"H Saturday, 10 Tammuz 5778 | June 23 2018
Shturem.org Taking The World By Storm
CIS
USA
Photograph: Nitai Abel/Shturem
Megillah Readings in Kfar Chabad
Shturem
14 Adar 5777