B"H Saturday, 10 Tammuz 5778 | June 23 2018
Shturem.org Taking The World By Storm
CIS
USA
Photograph: Nitai Abel
Marbim B'Simcha in Oholei Torah Kfar Chabad
Shturem
1 Adar 5777