B"H Sunday, 1 Tammuz 5777 | June 25 2017
Shturem.org Taking The World By Storm
CIS
USA
Photograph: Nitai Abel
Marbim B'Simcha in Oholei Torah Kfar Chabad
Shturem
1 Adar 5777