B"H Monday, 1 Av 5777 | July 24 2017
Rabbi Avrohom Shemtov Reads Pa'N Kloli
Shturem
4 Tammuz 5777