B"H Tuesday, 6 Tishrey 5778 | September 26 2017
Rabbi Avrohom Shemtov Reads Pa'N Kloli
Shturem
4 Tammuz 5777