B"H Monday, 13 Cheshvan 5779 | October 22 2018
Rabbi Avrohom Shemtov Reads Pa'N Kloli
Shturem
4 Tammuz 5777