B"H Wednesday, 4 Elul 5778 | August 15 2018
Rabbi Avrohom Shemtov Reads Pa'N Kloli
Shturem
4 Tammuz 5777