B"H Wednesday, 28 Tishrey 5778 | October 18 2017
Tanya Perek 51: Distribution of G-dly Energy
Shturem